Nu bellenMap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Critisized

1. Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een klant of een derde producten of diensten afneemt die door de verkoper worden geleverd of door een derde partij.
Klant: de natuurlijk persoon die goederen of diensten afneemt.
Privacybeleid: het beleid ten aanzien van het bewaren of zorg dragen voor persoonsgegevens.

2. De verkoper

Critisized V.O.F
van Vollenhovenstraat 37
3001 DE, Rotterdam
KVK: 58541241
BTW: NL8530.82.182
Email: info@critisized.nl

3. Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Critisized V.O.F (hierna te noemen: Critisized).
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in bekend en gebonden te zijn met of aan de algemene voorwaarden.

4. Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen of bij het plaatsen van een order of bestellen via de website, per telefoon of persoonlijk.
2. Indien de klant ook algemene voorwaarden beschikt en naar verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met de voorwaarden van Critisized, dan is slechts bedingen die niet in de voorwaarden worden geregeld maar wel in het geen van de klant alleen van toepassing indien Critisized deze uitdrukkelijke schriftelijk accepteert.

5. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Critisized aan de klant een gegeven order schriftelijk( per mail) heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Critisized de orderbevestiging verstuurd.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook gebrekkig, onbegrijpelijk of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen.
3. De klant is aan zijn order, in welke vorm dan ook gegeven, gebonden gedurende een periode van 8(acht) dagen na dagtekening van de order of(indien het een mondeling verstrekte order betreft) te annuleren of te wijzigen.

6. Prijzen

1. Alle prijzen die op de website, mondeling, telefonisch of in een andere hoedanigheid zijn verstrekt zijn inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld of aangegeven in een order bevestiging zijn altijd exclusief levering- en verzendkosten.

7. Levering

1. Orders worden afgeleverd nadat de betaling volledig is ontvangen, tenzij er anders is bepaald.
2. Critisized streeft naar een levering binnen vier (4) tot zes 6 weken gerekend vanaf het moment dat zowel de bestelling als de betaling aan de klant bevestigd zijn.
3. Levering gebeurt op het afleveradres dat de klant heeft opgegeven.
4. De door Critisized opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig hebben in bezit zijn. Bij niet tijdige levering dien Critisized derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In geval – in afwijking van het bovenstaande- in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 8 (acht) van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
5. Verzoekt de klant om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening worden gebracht.
6. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de klant overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de klant, tegen vergoeding van alle daaruit voorvloeiende kosten, opslaan.
7. Indien Critisized een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Critisized te laten weten. Dus kunnen op kosten van Critisized geroutineerd worden.

8. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders is overeengekomen, contant ter plaatse waar Critisized is gevestigd of door overmaking op een aangewezen bank- of girorekening of ter plaatse bij de klant, in alle gevallen onmiddellijk bij opdrachtbevestiging van de betreffende zaken, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van de creditering van de bank of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat binnen afgesproken tijd is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Critisized het recht de nakoming van alle verbintenissen jegens de klant op te schorten, onverminderd alle rechten uit het recht voortvloeiend.
3. Critisized is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Critisized alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de verrichte prestatie onverminderd het recht op schadevergoeding. Blijft de klant in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Critisized, dan wel aan een derde van de verkoper, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling aan rente gelijk aan de wettelijk rente plus 4% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
4. Indien in de financiële positie van de klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt(faillissement, onder curatele stelling of onder bewindvoering), is Critisized gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

9. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien garantieverplichtingen ter zake de door Critisized geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten of leveranciers) op zich zijn genomen, kan de koper jegens Critisized (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. Voor zover wettelijk is toegestaan sluit Critisized iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade die de klant mogelijk lijdt doordat het bestelde zaken niet beschikbaar is of later dan de geïndiceerde levertermijn wordt afgeleverd.
3. Indien de klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/ of wijzigingen heeft uitgevoerd/ doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van Critisized uit hoofde van het bovenstaande is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld enerzijds, en met name ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen- geleden door de klant, diens ondergeschikten door vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

10. Overmacht

1.Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Critisized die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot,natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien Critisized door overmacht de leveringsplicht niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze.
2. Ingeval van overmacht kan de klant Critisized niet tot schadevergoeding aanspreken.

11. Klachten

De klant is gerechtigd tot het indienen van een klacht indien het proces niet naar behoren verloopt. Klachten dienen tijdig worden ingediend zodat er adequaat en professioneel kan worden opgetreden. Deze kan telefonisch, schriftelijk of per mail. Voor mail wordt gewezen aan info@critisized.nl

12. Privacybeleid

Door een order te plaatsen, verleent de klant Critisized het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Critisized, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

13. Toepasselijk recht

1. Op deze algemene voorwaarden en de eruit voort vloeiende overeenkomsten zijn Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en de
voort vloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam.